ТОВ «Тисагаз» гарантує споживачам безперешкодний та безоплатний доступ до інформації.

Згідно з Законом України “Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення”, кожному споживачу гарантується безперешкодний та безоплатний доступ до інформації про стан розрахунків таким споживачем, у тому числі про заборгованість, послуги (за наявності), періоди, в яких виникла така заборгованість, відомості про обчислення її розміру, пільги та субсидії (у разі їх надання/призначення), фактичні обсяги споживання за попередні періоди, цін/тарифів на природний газ, тарифів на послуги транспортування та розподілу природного газу.

Якщо Ви споживач ТОВ “Тисагаз”, для безперешкодного та безоплатного отримання інформації, передбаченої чинним законодавством, Вам необхідно звернутися до ТОВ “Тисагаз” за допомогою засобів зв’язку, зазначених у Вашому договорі постачання природного газу або зазначених на нашому вебсайті. Інформацію також можна одержати особисто в офісі ТОВ “Тисагаз”.

Нормативно-правові акти, права та обов’язки Постачальника і Споживача

Закон України «Про ринок природного газу» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19#Text

Кодекс газотранспортної системи https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1378-15/print1450636305751859#Text

Кодекс газорозподільних систем https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15#Text

Правила постачання природного газу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15/print1450636544054460#Text

Мінімальні стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1156874-17#Text

Права та обов’язки Постачальника природного газу https://www.nerc.gov.ua/?id=18954

Права та обов’язки Споживача природного газу http://www.nerc.gov.ua/?id=18966

Цивільний кодекс України https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Господарський кодекс України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text

Типовий договір постачання природного газу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1386-15#Text

Загальні умови постачання природного газу

Умови постачання природнього газу регулюються нормами ЗУ «Про ринок природного газу» № 329-VIII від 09.04.2015, Правил постачання природного газу, затвердженими Постановою НКРЕКП №2496 від 30.09.2015, Кодексу газотранспортної системи та Кодексу газорозподільних систем. Підставою для постачання природного газу споживачу є:

 • наявність у споживача, об’єкт якого підключений до газорозподільної системи, договору розподілу природного газу, укладеного в установленому порядку між споживачем та Оператором ГРМ, та присвоєння споживачу Оператором ГРМ персонального EIC-коду як суб’єкту ринку природного газу;
 • наявність у споживача, об’єкт якого підключений до газотранспортної системи, договору транспортування природного газу, укладеного в установленому порядку між споживачем та Оператором ГТС, та присвоєння споживачу Оператором ГТС персонального EIC-коду як суб’єкту ринку природного газу;
 • наявність у споживача укладеного з постачальником договору постачання природного газу та дотримання його умов;
 • наявність підтвердженого обсягу природного газу на відповідний розрахунковий період для потреб споживача;
 • відсутність простроченої заборгованості споживача за поставлений природний газ перед діючим постачальником (за його наявності), що має підтверджуватися письмовою довідкою діючого постачальника або складеним з ним актом звірки взаєморозрахунків.

Постачання природного газу споживачу здійснюється за договором постачання природного газу, який укладається відповідно до вимог діючого законодавства, за яким постачальник зобов’язаний поставити споживачу природний газ у необхідних для споживача об’ємах (обсягах), а споживач зобов’язаний своєчасно оплачувати постачальнику вартість природного газу у розмірі, строки та порядку, що визначені договором.

Укладення договору постачання природного газу здійснюється з урахуванням таких вимог:

 • споживач має право укласти договір постачання природного газу з будь-яким постачальником за умови відсутності простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником;
 • договір постачання природного газу не укладається в разі закупівлі природного газу постачальником на власні потреби з власного підтвердженого обсягу природного газу;
 • договір постачання природного газу укладається на весь очікуваний обсяг споживання природного газу, необхідний споживачу, або по його точці комерційного обліку, якій присвоєно окремий EIC-код, та на строк, який кратний величині розрахункового періоду, визначеного в договорі постачання природного газу.

Підтверджені обсяги природного газу визначаються за правилами, встановленими Кодексом газотранспортної системи, та доводяться споживачу на умовах укладеного між постачальником та споживачем договору постачання природного газу.

Споживач та його постачальник мають право на коригування протягом розрахункового періоду підтверджених обсягів природного газу в порядку, встановленому Кодексом газотранспортної системи.

Споживач (крім побутового споживача) має дотримуватися підтвердженого обсягу природного газу (затвердженої номінації), визначеного для нього постачальником на відповідний розрахунковий період, а у разі наближення можливого його перевищення за підсумками розрахункового періоду зобов’язаний попередити про це свого постачальника та у разі відмови постачальника від коригування обсягів або неузгодження коригування (реномінації) в установленому законодавством порядку здійснити заходи з обмеження (припинення) власного споживання природного газу для недопущення перевищення підтверджених обсягів природного газу (затвердженої номінації).

За розрахункову одиницю поставленого природного газу приймається метр кубічний природного газу, приведений до стандартних умов і виражений в енергетичних одиницях.

Споживання підтвердженого обсягу природного газу протягом розрахункового періоду здійснюється, як правило, рівномірно, виходячи з добової норми, якщо інший режим споживання не передбачено в укладеному договорі постачання природного газу.

Обсяг споживання природного газу споживачем у розрахунковому періоді не повинен перевищувати підтверджений обсяг природного газу. Допускається відхилення споживання обсягу природного газу протягом розрахункового періоду в розмірі ± 5 % від підтвердженого обсягу природного газу.

За підсумками розрахункового періоду споживач до 05 числа місяця, наступного за розрахунковим, зобов’язаний надати діючому постачальнику копію відповідного акта про фактичний об’єм (обсяг) розподіленого (протранспортованого) природного газу споживачу за розрахунковий період, що складений між Оператором ГРМ/ГТС та споживачем, відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи / Кодексу газорозподільних систем.

На підставі отриманих від споживача даних та/або даних Оператора ГТС постачальник протягом трьох робочих днів готує та надає споживачу два примірники акта приймання-передачі природного газу за розрахунковий період, підписані уповноваженим представником постачальника.

Взаємовідносини між постачальником і Оператором ГТС щодо обміну інформацією про фактичні обсяги споживання природного газу споживачем регулюються Кодексом газотранспортної системи та окремим договором транспортування природного газу, укладеним між постачальником та Оператором ГТС.

Споживач протягом двох днів з дати одержання акта приймання-передачі природного газу зобов’язується повернути постачальнику один примірник оригіналу акта приймання-передачі природного газу, підписаний уповноваженим представником споживача, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акта приймання-передачі природного газу.

У випадку відмови від підписання акта приймання-передачі природного газу розбіжності підлягають урегулюванню відповідно до договору або в судовому порядку.

До прийняття рішення судом вартість поставленого природного газу встановлюється відповідно до даних постачальника.

У разі передачі об’єкта споживача або його частини в оренду та обумовлення договором оренди передачі орендареві відповідних повноважень щодо забезпечення орендованого об’єкта або його частини природним газом між орендарем та постачальником може бути укладений договір постачання природного газу.

У разі звільнення займаного приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом споживач зобов’язаний повідомити постачальника та Оператора ГРМ/ГТС не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом та надати заяву про розірвання договору і здійснити оплату всіх видів платежів, передбачених відповідними договорами, до вказаного споживачем дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом включно.

За відсутності у споживача діючого постачальника та/або підтвердженого обсягу природного газу у відповідному розрахунковому періоді споживач не має права здійснювати відбір (споживання) природного газу з газорозподільної системи та має подати до Оператора ГРМ письмову заяву про припинення розподілу природного газу на його об’єкт.

Ціна, спосіб та умови оплати за газ

1. Ціна природного газу

Постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем.

2. Спосіб та умови оплати за природний газ

Оплата за природний газ здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника. Датою оплати рахунка є дата, на яку були зараховані кошти на рахунок постачальника.

Розрахунки споживача за поставлений природний газ здійснюються за розрахунковий період відповідно до умов договору постачання природного газу.

3. Недоплата або переплата за природний газ

У випадку недоплати вартості природного газу за розрахунковий період споживач проводить остаточний розрахунок відповідно до умов договору постачання природного газу.

У разі переплати сума переплати зараховується в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок споживача на його письмову вимогу.

4. Порядок погашення заборгованості за природний газ

У разі виникнення у споживача заборгованості за договором постачання природного газу за домовленістю сторін (постачальника та споживача) може бути укладений графік погашення заборгованості, який оформлюється додатком до договору або окремим договором про реструктуризацію заборгованості.

У разі відсутності графіка погашення заборгованості постачальник має право, грошові кошти, отримані від споживача в поточному розрахунковому періоді, зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості споживача відповідно до черговості її виникнення.

Укладення сторонами та дотримання споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє споживача від виконання поточних зобов’язань за договором.

У разі відсутності графіка погашення заборгованості або його недотримання чи неоплати поточних платежів постачальник має право у порядку, визначеному цим розділом та договором постачання природного газу, припинити або обмежити постачання природного газу на об’єкт споживача до повного погашення заборгованості.

Якість обслуговування споживачів

Постачальник має забезпечити мінімальні стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу споживачу.

До мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні постачальником послуг постачання природного газу належать:

1) надання договору постачання природного газу, підписаного постачальником, на вимогу побутового споживача – у строк не більше 10 робочих днів з дати отримання письмового звернення побутового споживача;

2) надання повідомлення про намір змінити умови договору постачання природного газу для не побутових споживачів – у строк до 30 днів до запланованого набрання чинності такими змінами (крім ціни на природний газ, якщо вона встановлюється для постачальника відповідними державними органами);

3) усунення порушення або надання обґрунтованої відмови побутовому споживачу у випадку отримання постачальником претензії від побутового споживача про порушення постачальником умов Правил постачання природного газу та договору постачання природного газу – у строк не більше 5 робочих днів;

4) надання повідомлення (з позначкою про вручення) про необхідність припинення/обмеження газоспоживання:

для не побутових споживачів – у строк не менше ніж за три доби (для підприємств металургійної та хімічної промисловості – не менше ніж за 5 діб) до дати такого припинення/обмеження; для побутових споживачів – у строк не менше ніж за три дні до дати припинення газопостачання;

5) розгляд акту-претензії споживача про відшкодування збитків – у строк не більше 20 робочих днів з моменту отримання поштового відправлення з позначкою про вручення;

6) розгляд письмового звернення споживача – у строк до одного місяця з дня надходження звернення.

Компенсація за недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу не надається у випадках, якщо недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу було спричинено доведеними:

 • форс-мажорними обставинами, що підтверджується відповідною довідкою Торгово промислової палати;
 • діями споживача, що призвели до затримки у наданні послуг або аварійної перерви в газопостачанні;
 • діями третіх осіб, що призвели до аварійної перерви в газопостачанні.

Детальна інформація наведена в Постанові «Про затвердження Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу».

Річна звітність

Фінансова звітність, у тому числі річна звітність, ТОВ “Тисагаз” розміщена у розділі “Фінансова звітність”.

Процедура вирішення спорів

Усі спори та суперечки, що виникають між постачальником та споживачем, вирішуються шляхом досудового врегулювання спорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб. Постачальник зобов’язаний розглянути всі скарги, отримані від споживачів, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду.

У випадку виникнення будь-яких спірних питань, споживач може звернутися до Державного підприємства «Інфотех» у наступний спосіб (за вибором споживача):

 • особисто за адресою 88000 м.Ужгород, вул.Фединця,7 (режим роботи: Пн-Пт: з 9:00 до 18:00; Сб-Нд: вихідні дні);
 • в телефонному режимі за номером, вказаним в розділі “Контакти” шляхом направлення електронного листа на адресу info@tysagaz.com

Особа, відповідальна за розгляд спорів – Директор Вукста Михайло Юрійович.

У разі недосягнення між споживачем та постачальником згоди, спірні питання вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством, у тому числі в судовому порядку. Зокрема, споживач має право звернутися із заявою про вирішення спору до Регулятора ринку природного газу у відповідності до статті 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та/або передати спір на розгляд до суду у відповідності з чинним законодавством України.

Звернення споживачів

З усіх питань, у тому числі з питань дотримання постачальником мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу (затверджених Постановою НКРЕКП від 21.09.2017р. № 1156 – розміщено на сайті), споживач може подати письмове звернення до ТОВ “ТИСАГАЗ” у такий спосіб:

 • Надіслати лист на поштову адресу: 88000 м.Ужгород, вул.Фединця,7
 • Надіслати лист на електронну адресу: info@tysagaz.com;
 • Звернутись особисто за адресою: 88000 м.Ужгород, вул.Фединця,7

Режим роботи: понеділок-п’ятниця: з 9:00 до 18:00.

Субота та неділя є вихідними днями.